Siirry sisältöön
Koulutus ja tekoäly
Vania Hasegawa huhtikuu 19, 20247 min lukea

Tekoälyohjaus: Älykäs lähestymistapa koulutukseen

Tekoälyn käännöspalvelun tuottama käännös

Maaliskuussa 2023 järjestimme ensimmäisen webinaarin tekoälyn roolista koulutuksessa ja julkaisimme aiheesta ensimmäisen blogipostauksen. Tuolloin maailma oli vasta alkanut ymmärtää tämän innovatiivisen työkalun mahdollisuuksia. Siirry eteenpäin nykypäivään, ja on selvää, että tekoäly ei ole enää käsite vaan todellisuutta. Tekoäly on näkyvästi läsnä eri ammateissa ja mullistaa ihmisten tavan käyttää tietoa.

Vuonna 2023 Beckerin, Pratherin, Dennyn ja Leinosen Suomessa tekemä tutkimus osoitti, että oppilaat ja opettajat olivat yksimielisiä: Generatiiviset tekoälytyökalut (GenAI) eivät ainoastaan yleisty luokkahuoneissa, vaan niitä pidetään myös ratkaisevan tärkeinä tulevaisuuden työurien kannalta.

Tämä havainto korostaa, että sekä opettajille että opiskelijoille on annettava tietoa ja taitoja GenAI:n vastuulliseen käyttöön. Oppilaitosten on oltava valmiita toimimaan tärkeässä roolissa tässä ponnistuksessa, minkä vuoksi on tarpeen luoda kattava tekoälyohjaus. Näin varmistetaan, että kaikki voivat käyttää tekoälyn voimaa tasapainottaen mahdolliset riskit ja hyödyt.

Toukokuussa 2023 toteutetun Unescon maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 7 prosenttia maailman koulutusjärjestelmistä tarjoaa erityisiä ohjeita generatiivisen tekoälyn käytöstä. Turvallisen ja innovointia edistävän ympäristön luomisessa on huomattavasti parantamisen varaa.

"Tutkimustulokset osoittavat, että olemme vielä hyvin pitkälti erämaassa, kun on kyse uusista tehokkaista generatiivisista tekoälyteknologioista ja koulutuksesta", sanoi Sobhi Tawil, Unescon oppimisen ja innovaatioiden tulevaisuudesta vastaava johtaja.

 

Hyödyt ja riskit: Koulutus tekoälyn avulla

Tällä hetkellä ymmärryksemme tekoälyn kyvyistä on vasta jäävuoren huippu, ja tulevina vuosina on odotettavissa merkittävää kehitystä. Voimme kuitenkin jo nyt havaita joitakin tekoälyn mahdollisia hyötyjä ja riskejä koulutuksen alalla. Näiden tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti tehokkaan ohjauksen kehittämistä. On tärkeää, että paitsi hyödynnämme tekoälyn edut myös toimimme varovasti sen vastuullisen käytön varmistamiseksi. Seuraavassa on lueteltu tekoälyn hyötyjä koulutuksessa:

 • Henkilökohtainen oppiminen: tarjoaa yksilöllisiä oppimispolkuja, jotka perustuvat oppilaan vahvuuksiin ja heikkouksiin.
 • Saavutettavuus: parantaa vammaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua koulutukseen
 • Ajan säästö - Auttaa vähentämään opettajien ja kasvattajien työtaakkaa, Tekoälyn kyky automatisoida toistuvia tehtäviä.
 • Valmistautuminen tulevaisuuteen

 

Haasteet
 • Tietosuoja ja tietoturva: Tämä saattaa edellyttää arkaluonteisten tietojen keräämistä opiskelijoista. Jos näitä tietoja käsitellään huonosti tai käytetään väärin, ne voivat rikkoa tietosuojasääntöjä.
 • Puolueellisuus: Tekoälyjärjestelmät ovat vain niin oikeudenmukaisia kuin tiedot, joista ne oppivat. Jos ne oppivat vääristyneistä tiedoista, ne voivat jatkaa ja jopa lisätä näitä vääristymiä, mikä johtaa epäoikeudenmukaisiin tuloksiin tiettyjen opiskelijaryhmien osalta.
 • Oppiminen ilman ymmärrystä: Tekoälytyökalut opetuksessa saattavat kannustaa muistamaan faktoja ulkoa sen sijaan, että ymmärtäisi niitä syvällisesti. Opiskelijat saattavat esimerkiksi käyttää tekoälytyökaluja tehtävien loppuunsaattamiseen ilman, että he todella ymmärtävät pääajatuksia.
 • Pääomaa koskevat kysymykset: Kaikilla oppilailla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia käyttää tietokoneita ja Internetiä. Tämä epätasapaino voi nopeuttaa eri taloudellisista lähtökohdista tulevien oppilaiden välisten suorituserojen kasvua.
 • Opiskelijoiden huijaaminen[2]: Opiskelijat saattavat käyttää tekoälyä kotitehtävien tai kokeiden tekemiseen. Tekoälyn kirjoittamat esseet voivat vahingoittaa oppimista ja esimerkiksi yliopistoon pääsyä. Huijaamiseen liittyvien eettisten ongelmien lisäksi tekoälyä työssään käyttävät opiskelijat eivät välttämättä opi tarvittavia asioita.

 

Tekoälyä koskevat ohjeet oppilaitoksille


Kun tekoälyä käytetään tehokkaasti ja vastuullisesti, se voi olla arvokas väline oppimisen tehostamisessa. Tekoäly on kuitenkin monitahoinen ja kehittyvä aihe, jossa on otettava huomioon monia näkökohtia.

Center for Democracy and Technology -järjestön tekemän tutkimuksen mukaan neljä kymmenestä vanhemmasta ilmoittaa, että joko he tai heidän lapsensa ovat saaneet koulultaan ohjeita siitä, miten generatiivista tekoälyä voidaan käyttää vastuullisesti koulutehtävissä ja koulun sääntöjen puitteissa. Samassa tutkimuksessa todettiin, että lähes puolet haastatelluista opettajista uskoo, että heidän oppilaansa ovat hyödyntäneet generatiivista tekoälyä töiden laatimisessa ja toimittamisessa.

Tekoälyä koskeva ohjeistus on kaivattu resurssi, jossa selitetään, miten tekoälyä voidaan käyttää vastuullisesti, ja kuvataan sekä siihen liittyvät hyödyt että riskit. Se selventää, mikä on tekoälytyökalujen vastuullista ja mikä kiellettyä käyttöä, ja tarjoaa strategioita akateemisen eheyden säilyttämiseksi niitä käytettäessä. Tavoitteena on levittää ohjeita ja parhaita käytäntöjä, jotka edistävät tuottavaa ja vastuullista käyttöä henkilökunnan ja oppilaiden keskuudessa.

Kun olet määrittänyt tekoälyn käyttöä koskevat periaatteet koulussasi, on ratkaisevan tärkeää kertoa niistä selkeästi oppilaille, opettajille ja henkilökunnalle, jotta he ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan.


7 periaatetta tekoälylle koulutuksessa

Ennen kuin ryhdyt laatimaan uutta tekoälyä koskevaa ohjeistusta, harkitse näitä seitsemää periaatetta, jotka TeachAI on koonnut koulujen tekoälyohjeistukseen (AI Guidance for Schools Toolkit). Nämä periaatteet toimivat arvokkaana viitekehyksenä johtajille, kun he laativat ohjeita koulujärjestelmiään varten ja varmistavat tekoälyn vastuullisen ja tehokkaan käyttöönoton koulutuksessa. 

Tekoälyn 7 periaatetta - TeachAi

Lähde: Teach AI

 

Tekoälyohjauksen luominen oppilaitoksille

Tekoälyä koskevat ohjeet voivat toimia viitteenä tai mallina oman politiikkasi laatimisessa. Jos oppilaitoksesi ei ole vielä laatinut tekoälyohjeistusta, annamme tutkimustuloksiimme perustuvia vinkkejä siitä, miten sellainen voidaan laatia.

TeachAI on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on kehittänyt ilmaisen tekoälyohjeistuksen kouluille -työkalupaketin, joka voi auttaa sinua oman ohjeistuksesi laatimisessa. He esittävät, että asianmukaisella ohjauksella koulutusjärjestelmä voi:

 • Ymmärtää tekoälyn mahdolliset hyödyt oppimistulosten parantamisessa,
 • Tukea opettajien opetusta ja parantaa elämänlaatua,
 • Edistetään koulutuksellista tasa-arvoa.

 

Toisaalta ilman ohjausta opettajat ja oppilaat voivat:

 • olla alttiina yksityisyyden loukkauksille,
 • kohtaavat epäjohdonmukaisia kurinpidollisia seuraamuksia,
 • Sorrutaan haitallisiin tekoälyn käyttöönottokäytäntöihin.

 

Ohjeiden laatimisen olisi oltava yhteistyöpyrkimys, johon osallistuu monenlaisia henkilöitä, jotta voidaan varmistaa, että laitoksen eri segmenttien tarpeet otetaan huomioon. TeachAI tarjoaa esimerkin siitä, millainen rooli kullakin ryhmällä voi olla tekoälyn hyödyntämisessä koulutuksessa.

 

Tekoäly - Roolit ja vastuut- TeachAI

Lähde: Teach AI

 

Jos etsit inspiraatiota muista laitoksista, jotka ovat jo laatineet ohjeistuksensa, voit tutustua alla oleviin esimerkkeihin:

 

5 vinkkiä koulutusjärjestelmän valmisteluun

Yhtä tärkeää kuin ohjeiden laatiminen on sen varmistaminen, että kaikki ymmärtävät ja hyödyntävät niitä. Loppujen lopuksi, mitä järkeä on laatia ohjeita, jotka jäävät käyttämättä?

Kun ohjeistuksesi on valmis toteutettavaksi, ota huomioon seuraavat suositukset optimaalisten tulosten saavuttamiseksi:

 1. Kehitä selkeä viestintäsuunnitelma: Varmista, että opettajat, oppilaat ja henkilökunta saavat tietoa uusista ohjeista ja että ne ovat helposti saatavilla. Viesti on lähetettävä ilman epäselvyyksiä.
 2. Selvitetään politiikan tarve: Auta kaikkia ymmärtämään aloitteen tärkeys ja se, miten se hyödyttää heitä.
 3. Harkitse koulutusmahdollisuuksia: Anna kaikille riittävästi aikaa sopeutua uuteen käytäntöön.
 4. Tarjoa koulutusta ja anna heidän kokeilla ja testata sitä.
 5. Politiikan ylläpito: Koska tekoäly kehittyy jatkuvasti, on tärkeää luoda puitteet esimerkiksi vuosittaisille tarkistuksille. Toiset käytännöt saattavat edellyttää pidempiä tarkastelujaksoja.

 

Päätelmä

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälyn integrointi koulutukseen on kehittyvä alue, jossa on paljon mahdollisuuksia. Kun navigoimme tällä uudella rajalla, on ratkaisevan tärkeää laatia selkeä ja kattava tekoälyä koskeva ohjeistus.

Näin varmistetaan tekoälyn vastuullinen käyttö ja maksimoidaan sen hyödyt oppimistulosten parantamisessa ja opettajien tukemisessa. Tällaisten ohjeiden laatimisen olisi kuitenkin oltava yhteistoimintaa, jossa otetaan huomioon kaikkien sidosryhmien tarpeet.

Yhtä tärkeää on myös tiedottaa näistä ohjeista tehokkaasti ja tarjota tarvittava koulutus, jotta siirtyminen sujuu ongelmitta. Kun tekoäly kehittyy jatkuvasti, myös toimintatapojemme tulisi heijastaa muuttuvaa dynamiikkaa ja säilyttää tasapaino innovoinnin ja turvallisuuden välillä.

Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella voimme käyttää tekoälyn voimaa koulutuksen muuttamiseen ja samalla säilyttää sitoutumisemme yksityisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja akateemiseen eheyteen.

 

Jos haluat lisätietoja tekoälystä koulutuksessa, käy sivuillamme.

 

Lähteet:

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT